História

      
   

Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno (ďalej len CHZAP) vznikol ako evanjelický miešaný spevácky zbor v novembri 1995. Nadviazal na spevokol, ktorý spieval  od novembra 1987 pod vedením vtedajšieho dlhoročného evanjelického kantora Juraja Boška. Oficiálne a slávnostne bol potvrdený na Štedrý večer 1996 vtedajším evanjelického slova Božieho kazateľom Mgr. Dušanom Fabriciusom. Spočiatku sa prezentoval ako prevažne ženské zoskupenie, neskôr získal charakter obvyklého miešaného telesa /soprán, alt, tenor, bas/.

V súčasnosti má približne 40 členov. Zaujímavosťou je, že sú
v ňom zastúpení ľudia rozličných vierovyznaní, v zbore príležitostne hosťujú aj speváci z iných miest. Od začiatku pracuje pod nenahraditeľným dirigentským aj ľudským vedením 
MUDr. Jána Zachara

            Programové sprevádzanie a jedinečný duchovný konferans od začiatku zabezpečuje Mgr. Dagmar Mihoková. Fotografické a organizačné bohatstvo dodáva doc. Ing. Milan Pivovarči, CSc. Vicedirigentom CHZAP bol do októbra 2012 MUDr. Juraj Zelník. V súčasnosti dirigenta  zastupuje PaedDr. Ľubica Nechalová, Ph.D

            V roku 2001 na pôde spevokolu vzniklo komorné spevácke teleso VIENAL (skratka zahŕňa začiatočné písmená troch základných kresťanských symbolov – viera, nádej, láska), ktoré pôsobilo asi 5 rokov. Dirigentkou tohto telesa bola Anna Mutišová.

            CHZAP bol do roku 2006 súčasť Cirkevného zboru ECAV v Brezne,
v súčasnosti je jeho garantom (akousi spoločensko-kultúrnou a ekonomickou záštitou) 
Občianske združenie Kresťan Brezno.

            Jadro repertoáru spevokolu tvorí kresťanská pieseň (evanjelické duchovné piesne, rímskokatolícke, gréckokatolícke, pravoslávne), ale spieva aj piesne necirkevného charakteru (/hymnické, úpravy ľudových piesní). Zbor počas existencie účinkoval
na mnohých podujatiach v rámci Slovenska. Pravidelne sa zúčastňuje na festivaloch, napríklad: Horehronské slávnosti zborového spevu v Brezne, Ozveny staroslovienčiny v Telgárte, Medzinárodného festivalu duchovnej piesne VIERA – NÁDEJ – LÁSKA
v Bardejove a Gorazdovho ekumenického festivalu sakrálnych skladieb v Trebišove. Dvakrát spieval na celoslovenskom evanjelickom festivale a v minulom roku koncertoval v Zbore Pána CČSH v Brne-Řečkoviciach.

            Od roku 1999 pravidelne usporadúva adventno-vianočné benefičné koncerty, ktorých výťažok ide pre zrakovo a sluchovo postihnuté deti, deti
z detských domovov, Ligu proti rakovine, sociálne odkázaných, naposledy pre nadáciu Dobrý anjel (pre rodiny s onkologicky chorými deťmi a deťmi postihnutými svalovou dystrofiou). 10. slávnostný jubilejný benefičný koncert (rok 2008) bol poctený hosťovaním operných majstrov – Martina Babjaka a Ivana Zvaríka.

            V r. 2009 po prvýkrát navštívila koncert aj „najjagavejšia hviezda“, majster Peter Dvorský, ktorý účinkoval spolu s Martin Babjakom a Ivanom Zvaríkom
na XI. benefičnom koncerte. V nasledujúcich rokoch boli hosťami koncertov Jaroslav Dvorský, Martin Malachovský, Monika Fabianová, Dušan Jarjabek, The Ovsepians,Close Harmony Friends, Juraj Sarvaš, Michal Červienka a iní významní umelci.

            V r. 2011 navštívil v rámci trojdňového výmenného pobytu Dolnú zem našich krajanských Slovákov – Vojvodinu, kde absolvoval festival, ako i niekoľko koncertov
v rozličných chrámoch Vojvodiny.

            Spevokoly vydali štyri CD nosiče. Prvý v roku 2002 s názvom Ďakujem Bože, ktorý bol aj vďakou pri príležitosti  vtedajších nedožitých 90. narodenín učiteľa a kantora Juraja Boška, zakladateľa predchádzajúceho spevokolu v Brezne (november 1987).

            V roku 2006 spolu s cirkevným spevokolom Jordán z cirkevného zboru ECAV Východná nahral a vydal prvý zborový výber piesní z nového evanjelického spevníka na CD nosiči s názvom Ježiš náš priateľ.

Zbor vydal v októbri 2009  tretí dvoj-CD nosič s názvom Ježiš, moja radosť, v spolupráci s Cirkevným spevokolom CZ ECAV Liptovská Kokava. Ide o 2. výber piesní z evanjelického spevníka. Tieto dva nosiče môžu slúžiť nielen ako poučenie, povzbudenie a potešenie pre veriacich, ale aj ako istý návod, ako spievať a uplatňovať piesňovú kultúru v evanjelických chrámoch v speve.

V r. 2012 vydal zbor v spolupráci s Evanjelickým spevokolom Hranovnica v poradí už 4. dvoj-CD nosič s názvom V nebi vás uvidím, s podtitulmi CD 1 – Golgota a CD 2 –  Starý hrubý kríž, ako klenotnicu kresťanskej hudby a slova. Dielo vzniklo pri príležitosti 25. výročia založenia Chrámového zboru apoštola Pavla Brezno (založ. v novembri 1987). Časť GOLGOTA je prierezom 25-ročnej práce spevokolu, obsahuje piesne protestantské (ev. a. v., cirkvi BJB, CAS), rímskokatolícke, ako i krásne byzantské nápevy. Krátke kňazské homílie plasticky a verne dokresľujú ekumenický charakter diela. Časť STARÝ HRUBÝ KRÍŽ je vnútorným zrkadlom CHZAP spolu s priznaním sa ku rázusovsko-rúfusovskému breznianskemu odkazu svojej evanjelickej príslušnosti. Obsahuje však aj jednu prekrásnu pieseň, ktorá bola obľúbenou piesňou Jána Pavla II. Tým je dokonané dielo ekumény, priateľstva, úcty, lásky a spolupatričnosti CHZAP Brezno.

Týmto všetkým je toto dielo absolútne výnimočné a jedinečné na kresťanskom poli, navyše nádherne dotvorené umeleckým prednesom poézie doc. Juraja Sarvaša.

Realizované koncerty a vystúpenia CHZAP a VIENAL-u z Brezna sú signálom všetkým, že spoločná viera kresťanov z rôznych cirkví dokáže spájať ľudí nehľadiac na hranice medzi národmi, štátmi alebo hranice, ktoré nosíme vo vlastných srdciach. Dokážu potešiť a priblížiť aj ľudí bez vierovyznania.

 

aktualizované – december 2012