rok 2009


Jún – august 2009

Nahrávka CHZAP Brezno – 21. júna 2009 Slovenská Ľupča evanjelický a.v.kostol

Nahrávka CHZAP Brezno + spevokol CZ ECAV Liptovská Kokava – 12.júl 2009 Liptovská Kokava ev.a.v. kostol.

Sólové projekty – jún-august – štúdio RCSOUND (R.Čunderlíka) Banská Bystrica

CD bude mať názov  Ježiš, moja radosť a bude nahrávaný z príležitosti:

80. narodenín emeritného biskupa VD ECAV Jána Midriaka,

80. narodenín   emeritného breznianskeho farára ECAV Dušana Fabriciusa,

80. výročia posvätenia chrámu cirkevného zboru ECAV V Liptovskej Kokave.


Október 2009

1. október 2009

Vystúpenie na IX. ročníku Horehronských slávností zborového spevu v Brezne.

Repertoár vystúpenia 1.X.2009 v rím.kat.kostole Nanebovzatia Panny Márie:

 • Smieť žiť pre Krista /M.Royová, arr.J.Zachar/

 • Blahoslovi, duše moja Hospoda

 • Kráľ večný nás požehnaj /Staročeský nápev/

 • Sotvori Hospodi /Bilikovskij/

 • Daj Pán, by sme verní zostali /W.G.Tom/


25. október 2009

LIPTOVSKÁ KOKAVA

evanjelický a.v. chrám Liptovská Kokava

slávnostné uvedenie do života a požehnanie CD nosiča Ježiš, moja radosť.

1. Úvodná pieseň z CD - " Pre Krista v boj", naživo p. Zvarík, pred oltárom


2. Cirkevný spevokol L. Kokava a Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno- spoločná pieseň - Jesus bleibet...

3. Privítanie, úvodné slovo zamerané na históriu CZ EC a.v. L. Kokava, históriu spevokolu a samotného vzniku CD - PhDr. Strnisko

4. Cirkevný spevokol L. Kokava, 3 piesne /"Zachovaj nás v svojom slove"," Tebe poem"," Baránok..."/, Mgr. J. Oravcová - dirigent, báseň - M. Díková

5. Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno, 3 piesne / /, dirigent - MUDr. Zachar, vrátane pozdravu

6. Detská besiedka L. Kokava - pozdrav, I. Tarageľová

7. Cirkevný spevokol Turany, 3 piesne,/ /, dirigent - Mgr. Vargovčák, vrátane pozdravu

8. Požehnanie nového CD, príhovor - Mgr. R. Porubän, prezentácia časti samotného CD /výber/ - MUDr. Zachar, Ing. Vrbičan

9. Pieseň /vlastný výber/ - Mgr. J. Oravcová, doprovod organ Mgr. Vargovčák + organové variácie - Mgr. Vargovčák

10. Pozdravy hostí - biskup Mgr. Midriak, seniorka Mgr. Hudáková, farár Mgr. Fabricius, starosta Ing. J. Porubän

11. Dve piesne /vlastný výber/ - operný spevák p. Zvarík, pred organom

12. Spoločná pieseň -" Kráľ večný nás požehnaj", všetky zbory

13. Záver, poďakovanie, pozvanie na občerstvenie - PhDr. Strnisko

Pozn. v prípade dohody bude program vhodne doplnený o prezentáciu Mgr. M. Oráča s manž. /husle+ organ/

Ozvučenie - p. M. Glos, nahrávanie, fotenie - M. Bačík, Ing. P. Vrbičan, s pozdravom Milan Strnisko.

-slávnostné služby Božie spojené s oslavami

80. výročia posvätenia chrámu cirkevného zboru ECAV V Liptovskej Kokave,

80. narodenín emeritného biskupa VD ECAV Jána Midriaka,

80. narodenín emeritného breznianskeho farára ECAV Dušana Fabriciusa.

Slávnostným požehnávateľom bude kežmarský a.v. farár Roman Porubän.

Srdečne Vás všetkých pozývame !


November 2009  

14. november

PREŠOV - Katedrálny gréckokatolícky chrám

XVIII.Festival duchovných piesní byzantského obradu

 •     W.G.Tom      Daj Pán, by sme verní zostali

 •     Ljubinskij      Staroslovanský Otče naš

 •     Otto Fischer  Ave Maria

 •     arr.J.Zachar   Starý hrubý kríž

14. november

KOŠICE - Dóm sv. Alžbety

Vigilium slávnosti sv.Alžbety v Dóme sv.Alžbety v rámci Festivalu

       sakrálneho umenia v Košiciach. 

  

 •  Ambroziánsky nápev   Chvála Tebe, Bože náš

 •  Ljubinskij                       Staroslovanský Otče naš

 •  Fr.Schubert                   Boh svätý, svätý je

 •  arr.J.Zachar                   Poď k Spasiteľu

 •  D.Bortnjanskij                Budy imja Hospode

 •  Otto Fischer                  Ave Maria

 •  A.Mozart                        Ave verum

Vystúpenie CHZAP Brezno na slávnostnej sv. omši v Katedrále Dómu sv. Alžbety Košice - priamy prenos zabezpečuje rádio LUMEN, omšu celebruje Dr. Anton Fabian, organ Viliam Gurbaľ

15. november 2009

ROŽŇAVA - Evanjelický a.v.kostol -

vystúpenie CHZAP Brezno na nedeľných službách Božích.

19.november 2009

Brezno - Dom kultúry

     Oslavy 90.výročia založenia MO Matice slovenskej v Brezne

 •   arr.J.Zachar     Smieť žiť pre Krista

 •   O.Fischer         Ave Maria

 •                                      Dobrú noc má milá

 •   Ljubinskij          Staroslovanský Otče naš

 •   W.G.Tom          Daj Pán by sme verní zostali

 •                                      Mnohaja lit

 •   K.Kuzmány      Kto za pravdu horí

 •   E.Suchoň        Aká si mi krásna  - spoločne so SZMB


December 2009

6. december 2009

11.slávnostný adventno-vianočný benefičný koncert

v rím.-kat. kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne.


Organizovanie tradičného už 11. slávnostného ekumenického adventno-vianočného benefičného koncertu pod názvom  

„Vráť lásku medzi nás" 

za účasti majstrov operného spevu:

Peter Dvorský, Martin Babjak, Ivan Zvarík

a hosťujúcich spevokolov:

gréckokatolícky Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda Košice (dir. Mgr. Lucia Lovašová)

rímskokatolícky miešaný zbor LAUDAMUS Svit (dir. Mgr. Peter Čapó)

Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno - evanjelický spevokol

rímskokatolícky detský spevokol VČELIČKY Brezno, vedie Mgr. Iveta Zifčáková

koncert s prispením nadácie Harmony, manželov Marty a Petra Dvorských, mediálnou účasťou TV LUX a rádio LUMEN.

P R O G R A M 

slávnostného adventno-vianočného benefičného koncertu

V R Á Ť     L Á S K U   M E D Z I    N Á S,

ktorý sa bude konať 6,12,2009 / nedeľa / o 14,30 hodine

v rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne.

1,J.S.Bach -Jesus bleibet meine Freude. / Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno + rímskokatolícky spevácky zbor LAUDAMUS Svit / dirigent Ján Zachar 

2, G.Webb – G.Duffield - Pre Krista v boj zve – spev Ivan ZVARÍK,  corr. Ján Zachar

3,Staroslovanský Otče náš – CHZAP + LAUDAMUS, sólo Jaroslav Lajčiak

4, Úvodné slovo, konferans – Dagmar Mihoková

5, Kresťanské privítanie – Mgr.Jozef Hrtús, dekan rímskokatolíckej farnosti Brezno 

6, Vystúpenie detského rímskokatolíckeho spevokolu V Č E L I Č K Y  Brezno / vedie Iveta Zifčáková

Boh nás v rukách má - gospel

Ukrajinská ľudová-Pieseň o matke – spev Viera Sihelská, corr.Ján Zachar

 Narodil sa Kristus Pán-koleda

7, Gréckokatolícky zbor sv.Cyrila a Metoda pri Katedrálnom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky Košice/ dirigentka Lucia Lovašová

I.S.Dvoreckij – Da molčit /Košice/

S.P.Borodin – ária kniežaťa Igora z opery Knieža Igor – spev MARTIN  BABJAK ,corr.Daniel Buranovský

M.I.Glinka – ária z opery Ivan Susanin  - spev Ivan ZVARÍK ,corr.Eva Kosorínová-Sendreiová

A.Ľvov –Dostojno jesť /Košice/

P.I.Čajkovskij – ária Lenského z opery Eugen Onegin – spev. PETER  D V O R S K Ý ,corr. Daniel Buranovský

G.Verdi – ária Rigoletta z opery Rigoletto – spev  MARTIN BABJAK ,corr. Daniel Buranovský

K.Kedrov – Otče náš  /Košice/

8, Piesňová zmes 

P.Tosti – A Vucchella – spev  PETER D V O R S K Ý  ,corr.Daniel Buranovský

E. de Curtis – Torna a Suriento – spev   MARTIN  BABJAK ,corr. Daniel Buranovský

E.di Capua – Ó,sole mio – spev PETER  D V O R S K Ý ,corr.Daniel Buranovský

9, Rímskokatolícky spevácky zbor LAUDAMUS Svit / dirigent Peter Čapó /

J.Cikker – Niňej,niňej Jezulátko /LAUDAMUS/

G.F.Haendel – Largo –ária z opery Xerxes – spev IVAN ZVARÍK, corr. Eva Kosorínová-Sendreiová

Canthus catholici – Dieťatko sa nám dnes zrodilo –úprava D.Bill /LAUDAMUS/

M.Linha – Ave Maria – spev MARTIN BABJAK, corr Daniel Buranovský

W.A.Mozart – Ave verum – LAUDAMUS + CHZAP Brezno, dirigent Peter Čapó,

10. Chrámový zbor apoštola Pavla BREZNO / dirigent Ján Zachar /

Každý pastier,Gore gwiazda – poľské koledy  /CHZAP Brezno/

 J.S.Bach–Vianočné oratorium. ária Grosser Herr - spev Ivan ZVARÍK , corr. Eva Kosorínová-Sendreiová     

 Dnes pojušče, Rodylsja Christos Spasiteľ – staroslovanské koledy  / CHZAP Brezno + Košice /

 P.Tosti – Ridonami la calma – spev PETER   D V O R S K Ý , corr. Daniel Buranovský

SLAVNOSTNÉ UVEDENIE BENEFICIE pre Peťku Štulrajterovú – Dagmar Mihoková

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

V nebi Vás uvidím / CHZAP  Brezno /

C.Franck – Panis angelicus – spev  PETER  D V O R S K Ý, MARTIN  BABJAK,  IVAN ZVARÍK, /CHZAP Brezno + LAUDAMUS/ dir. Peter Čapó,corr. Ján Zachar,

11,Poďakovanie

12.G.Dusík- Pieseň o rodnej zemi -  spev PETER  D V O R S K Ý, corr. Daniel Buranovský

13,SLÁVNOSTNE POŹEHNANIE – Mgr.Ján Midriak , biskup VD ECAV v.v.,  Mons.Rastislav Suchý, gen. vikár rožňavskej diecézy, o.Vladimír Tomko, protosynkel Košického gréckokatolíckeho eparchátu

14,T I C H Á  NOC,  S V A T Á  NOC,  spoločná záverečná pieseň

15,Ukončenie,záver

12. december 2009 o 17:00 hod.


Dobšiná - Mestský dom kultúry


Účasť na slávnostnom koncerte 17.ročníka Festivalu matičných speváckych zborov.

19. december 2009 

Vernár – pravoslávny kostol

Účasť na medzinárodnom ekumenickom festivale duchovnej piesne byzantskej kultúry.


 

 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple

Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno